Říká se mu kalifornský, fotochemický či letní smog. V těchto parných letních dnech trápí i Ostravsko (viz níže hodnoty ze dne 5. 7. 2012)

Jak vzniká letní smog?

Letní smog tvoří především přízemní ozon (O3), který řadíme mezi tzv. sekundární polutanty. Označení sekundární neboli druhotný znamená, že přízemní ozon je produktem reakce látek, které jsou do ovzduší vypouštěny z nejrůznějších emisních zdrojů. Těmito látkami jsou oxidy dusíků a těkavé organické látky. Další podmínkou pro vznik přízemního ozonu je mírné proudění vzduchu, intenzivní sluneční záření, vysoké teploty a nízká vzdušná vlhkost.  V nočních hodinách, kdy nemůže probíhat tzv. fotodisociační reakce, je ozon rozptylován a částečně odbouráván oxidem dusnatým.

 

Jak působí ozon na lidské zdraví?

Působí především na plicní tkáň a sliznice. Lidé vystavení zvýšeným koncentracím (okolo 160 µg.m-3 , ale Světové zdravotnické organizace upozorňuje na škodlivé účinky troposférického ozonu na lidské zdraví již při překročení koncentrace 100 µg.m-3 ) si většinou stěžují na podráždění očí, nosu a hrdla. Jako akutní obtíže se nejčastěji uvádějí podráždění spojivek, kašel, malátnost, pocit tlaku na hrudi a bolesti hlavy. Citlivost osob k působení ozonu je ovlivněna např. věkem (rizikové skupiny jsou děti a starší lidé), schopností snášet vysoké letní teploty, aktuálním zdravotním stavem, zvýšenou fyzickou zátěží ve venkovním prostředí nebo astmatickými obtížemi.

Nejnovější výzkum americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) uvádí, že dobrovolníci (mladí lidé bez zdravotních obtíží), kteří se zúčastnili pokusu, měli již po dvou hodinách fyzické námahy v prostředí s vysokým obsahem ozonu nepříznivě ovlivněnou činnost srdce.  Tyto změny jsou vratné a dočasné, ale přesto může být vysoká koncentrace ozonu během letních veder jednou z příčin vyšší míry infarktových stavů. Více o výzkumu EPA naleznete ZDE.

 

Jak působí na vegetaci?

Stejně jako lidem, ozon škodí také rostlinám. Zpomaluje se fotosyntéza, a proto rostliny rostou pomaleji. Ozonem zasažené látky zmenšují možnosti reprodukce rostliny a efektivitu využití vody. Rostliny oslabené ozonem jsou také více náchylné na škůdce a choroby. Stejně tak přízemní ozon snižuje schopnost rostlin absorbovat oxid uhličitý z atmosféry. Kvůli tomu zůstává v atmosféře více oxidu uhličitého, místo toho, aby zůstal vázaný v rostlinách. To podle autorů studie urychluje klimatické změny.

 

Jaký je imisní limit pro ozon?

Současný imisní limit pro ozon je 120 µg.m-3 (maximální denní 8hod. klouzavý průměr).

 

Kdy je vyhlášena smogová situace?

Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila hodinová průměrná koncentrace troposférického ozonu hodnotu 180 µg.m-3.

Varovná prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřící lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila hodinová průměrná koncentrace troposférického ozonu hodnotu 240 µg.m-3 .

 

Zde nejdete informace o koncentraci ozonu v ovzduší?

Na webu ČHMÚ, Zdravotního ústavu nebo prostřednictvím aplikace SmogAlarm.

Zdroje:

Český hydrometeorologický ústav (http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr98cz/kap_0234/kap_0234.htm)

Cenia (http://www.cenia.cz/web/www/cenia-akt-tema.nsf/$pid/MZPEBFL8NIS5)

Vesmír (http://www.vesmir.cz/clanek/kdyz-ozon-skodi#tpozn1)

BBC: Přízemní ozón je zapomenutý skleníkový plyn (http://ecn.cz/?x=2020984)

Time (http://healthland.time.com/2012/06/26/ozone-can-harm-the-heart-in-as-little-as-two-hours/)

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Čoudí ti komín?

Webová a mobilní aplikace Čistý komín

Mobilní aplikace

SmogAlarm

CITI-SENSE Ostrava

Jsme členy

Zelený kruh logo

Go to top