Nastavení cookies

Krajský úřad rozhodl o výjimce pro společnost TAMEH

Společnosti TAMEH byla nakonec udělena výjimka z emisních limitů pro oxidy dusíku. Podmínky výjimky jsou však přísnější, než společnost požadovala.

Krajský úřad rozhodl o výjimce pro společnost TAMEH
20.12.2020

Společnost TAMEH Czech s.r.o. (kde má 50/50 podíl Arcelor Mittal a polská firma Tauron) provozující velkou uhelnou elektrárnu požádala o změnu integrovaného povolení, v rámci které žádá o výjimku z přísnějšího emisního limitu pro NOx, který začne platit od srpna 2021. Podle Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) bylo zařízení provozované společností TAMEH v roce 2018 čtvrtým největším zdrojem emisí NOx v Moravskoslezském kraji a 13. největším zdrojem NOx v celé České republice. Čisté nebe a Frank Bold byli jediní, kdo s požadovanou výjimkou nesouhlasili a zaslali k žádosti nesouhlasné vyjádření. 11. června proběhlo ústní jednání, kde jsme vznesli naše námitky, a kde se nakonec proti požadované výjimce ohradilo i Statutární město Ostrava. 16. července 2020 vydal krajský úřad rozhodnutí.   

Společnosti TAMEH byla nakonec udělena výjimka z emisních limitů pro oxidy dusíku. Výjimka sice byla udělena na požadovanou dobu, tedy 8 let, dobrou zprávou však je to, že stanovené emisní limity jsou nižší, než společnost požadovala (společnost požadovala povolení pro 200 mg/m3, přičemž zákonný limit je 150 mg/m3) a byl stanoven harmonogram jejich postupného snižování

Do řízení o udělení výjimky z emisních limitů oxidů dusíku pro moravskoslezskou teplárnu TAMEH jsme se zapojili společně s Frank Bold Society, jakožto odborní zástupci veřejnosti, chránící zájmy ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Na celou kauzu jsme upozorňovali na našich webových stránkách a na našem FB profilu. Taktéž jsme se spolu se zástupci Frank Bold Society zúčastnili ústního jednání, během kterého jsme vznesli řadu připomínek a upozornění na problémy, které s případným udělením výjimky souvisí. Krajský úřad nakonec společnosti výjimku z emisních limitů oxidů dusíku udělil, nicméně přísnější, než společnost TAMEH požadovala - stanovil společnosti harmonogram postupného snižování emisí:

  • v roce 2021 mají povolený emisní limit 194 mg/m3, v roce 2022 188 mg/m3, v roce 2023 181 mg/m3 a od roku 2024 175 mg/m3

  • v roce 2024 má být zároveň předložena studie proveditelnosti dosažení limitu 150 mg/m3 do konce výjimky, tedy do 18. 8. 2029. 

Rozhodnutí Krajského úřadu však obsahuje důležitý precedent. Úřad zde výslovně uvedl, že podmínky pro výjimku jsou zpřísněny z důvodu vzniku sekundárních částic PM, které vznikají z emisí oxidů dusíku. To je ve správní praxi zcela ojedinělé rozhodnutí, neboť úřady doposud sekundární částice vůbec nebraly na vědomí. “To, že krajský úřad zohlednil ve svém rozhodnutí také vznik sekundárních prachových částic, velmi oceňujeme. Nelze předstírat, že zvýšené emise jedné látky nemají vliv na tvorbu dalších škodlivých látek. Jakýkoliv další zdroj znečišťujících látek PM10 a PM2,5 je s ohledem na problematičnost znečištění prachem nepřijatelný. Rozhodnutí ukazuje, že kraj má snahu zlepšovat kvalitu ovzduší na našem území,” uvedla ředitelka Čistého nebe, Nela Vachtarčíková.

Zůstává otázkou, zda přísnější limity, které byly stanoveny, budou pro teplárnu TAMEH vůbec splnitelné. Lze předpokládat, že pro jejich naplnění bude nutná významnější investice. Špatnou zprávou zůstává skutečnost, že přes přísnější limity a jejich snižování do budoucnosti, byla výjimka udělena v nejdelším možném rozsahu, a to 8 let. Spolu s Frank Bold Society jsme upozorňovali na to, že se jedná o nepřiměřeně dlouhou dobu. Také náměstkyně pro životní prostředí Statutárního města Ostrava, Kateřina Šebestová, na ústním jednání poukázala na fakt, že město Ostrava realizuje akční plán pro snižování znečištění ovzduší a udělení výjimky v požadovaném rozsahu by bylo v rozporu s tímto úsilím. Na ústním jednání tedy požadovala zkrácení doby výjimky maximálně na dobu 5 let.

I přes to, že s některými vypořádáními našich námitek nemusíme úplně souhlasit, považujeme rozhodnutí obecně za kvalitní. "Rozhodnutí krajského úřadu je v mnohých aspektech příkladem dobré správní praxe. Z důvodu předběžné opatrnosti stanovil úřad pro oxidy dusíku nižší emisní limit, než provozovatel v žádosti o výjimku požadoval. Zároveň byl stanoven harmonogram postupného snižování emisního limitu tak, aby byl provozovatel nucen emise ze zařízení postupně snižovat. K těmto zpřísňujícím opatřením krajský úřad přistoupil hlavně z důvodu, že oxidy dusíku způsobují vznik polétavého prachu, jehož imisní limity jsou na území České republiky dlouhodobě překračovány," hodnotí rozhodnutí právnička Frank Bold Society, Eliška Beranová.

Opět se ukázalo, jak důležitá je angažovanost veřejného sektoru. Naše společně vznesené argumenty pomohly k přijetí nižších emisních limitů v tomto řízení. I nadále budeme aktivní součástí  boje o kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji na straně jeho obyvatel. Jsme hlasem všech našich příznivců a podporovatelů. Pokud máte zájem i vy rozšířit jejich řady, můžete nás podpořit jednorázovým nebo pravidelným darem prostřednictvím aplikace Darujme: http://www.cistenebe.cz/o-nas/podporuji-nas?lang=cs

 

Celé rozhodnutí Krajského Úřadu naleznete zde.