Nastavení cookies
DOMŮ > O nás > Etický kodex

Etický kodex

Úkolem obecně prospěšné společnosti Čisté nebe je prosazovat, hájit a uskutečňovat veřejný zájem zdravého ovzduší pro život obyvatel na Ostravsku.

Etický kodex obecně prospěšné společnosti Čisté nebe

Úkolem obecně prospěšné společnosti Čisté nebe je prosazovat, hájit a uskutečňovat veřejný zájem zdravého ovzduší pro život obyvatel na Ostravsku. K zabezpečení vlastní nezávislosti, nestrannosti a transparentnosti se zakladatelé a orgány Čistého nebe dohodli na tomto etickém kodexu, který vychází z principů Etického kodexu ekologických organizací Zelený kruh a zavazuje je tímto k dodržování:

Hodnoty a zásady

 1. Dbát dobrého jména společnosti a posilovat tak její důvěryhodnost při jednání s veřejností, úřady, médii a dalšími.
 2. Dbát při své činnosti na profesionalitu, odbornost a přesnost.
 3. Dbát zachování principů otevřenosti, tolerance, pravdivosti a korektního jednání.
 4. Posilovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi aktéry podílejícími se na řešení špatného stavu ovzduší na Ostravsku.
 5. V zájmu transparentnosti zveřejňovat údaje o organizaci, jejích pracovnících, projektech a způsobu financování.
 6. Vyvarovat se střetu zájmů na všech úrovních.
 7. Respektovat základní lidská práva a svobody.
 8. V rámci činnosti dbát na ekologické zásady a být tak vzorem pro ostatní.

Financování

 1. Při zajišťování financování postupovat etickým, zodpovědným a transparentním způsobem.
 2. Využívat k financování pouze zdroje, které byly nabyty v souladu s demokratickými, právními a etickými normami.
 3. Vyhýbat se takovým zdrojům finančních prostředků nebo jiných hmotných statků, které navodí střet zájmů, sníží nezávislost či nestrannost.
 4. V oblasti získávání finančních prostředků nespolupracovat s:
  • významnými znečišťovateli ovzduší
  • kontroverzními firmami a jednotlivci
  • firmami porušujícími lidská práva, využívající dětskou práci a nucenou práci
  • politickými stranami