Nastavení cookies

Rozhodnutí krajského úřadu o výjimce pro teplárnu Karviná

Společnosti Veolia Energie byla udělena výjimka pro teplárnu Karviná. Oproti původnímu požadavku byly přijaty přísnější podmínky. Životní prostředí tak bylo uchráněno od přibližně 100 tun NOx navíc.

Rozhodnutí krajského úřadu o výjimce pro teplárnu Karviná
20.07.2021

Společnost Veolia Energie ČR, a.s. si požádala o změnu integrovaného povolení pro zařízení “Teplárna Karviná” aby po dobu 8 let nemusela plnit roční emisní limity pro NOx na kotlích tohoto zařízení. Dne 13. května proběhlo ústní jednání na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě, kde jsme spolu s organizací Frank Bold Society vznesli námitky proti udělení výjimky v plném rozsahu. Dne 1. července 2021 vydal Krajský úřad své rozhodnutí. 

Společnosti Veolia Energie ČR, a.s. byla nakonec udělena výjimka z emisních limitů pro oxidy dusíku. Výjimka sice byla udělena na požadovanou dobu, tedy 8 let, ale dobrou zprávou je to, že je přísnější. Krajský úřad udělil výjimku s řadou přísnějších opatření, na kterých jsme spolu s organizací Frank Bold Society trvali:

  • Od 1. 8. 2021 bude pro kotel K1 limit provozu 1 500 provozních hodin za rok.

  • Kotel K1 bude mít snížený denní emisní limit z 450 mg/m3 na 400 mg/m3.

  • Kotle K2 - K4 budou mít kombinaci postupně se snižujících emisních koncentrací (200 mg/m3 do 17. 8. 2025, 195 mg/m3 do 17. 8. 2029, pak 180 mg/m3 podle Závěrů o BAT) a emisních stropů (od r. 2023 každoročně pokles o cca 4 tuny).

  • Závazně bylo stanoveno, že po zkušebním provozu nového multipalivového kotle K7 budou odstaveny všechny zbývající uhelné kotle.

  •  Po čtyřech letech trvání výjimky musí provozovatel teplárny předložit studii o možném dosažení BAT.

Velmi pozitivním faktem je, že zpřísňující podmínky byly podle odůvodnění stanoveny hlavně z důvodu vzniku sekundárních částic PM, pro které je v Moravskoslezském kraji dlouhodobě překročen imisní limit. Tento precedent vznikl v důsledku našeho předchozího jednání o výjimce pro společnost TAMEH Czech s.r.o., kterého jsme se spolu s Frank Bold Society zúčastnili v roce 2020. Vůbec poprvé byl vznik sekundárních částic PM brán v potaz a ovlivnil rozhodnutí krajského úřadu. 

Z odůvodnění rozhodnutí o změně integrovaného povolení: “Úřad zohlednil připomínku FBS k nutnosti snížení množství sekundárních částic PM10 a zapracoval jednotlivé body do výrokové části tohoto rozhodnutí. KÚ se k tomuto odkazuje na již stanovené závazné podmínky provozu zařízení ve výrokové části tohoto rozhodnutí a současně uplatněná stanoviska v rámci vypořádání připomínek FBS. KÚ s ohledem na oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší, a to především z důvodu překračování imisních limitů pro suspendované částice frakce pod 10 mikrometrů tzv. PM10 a pod 2.5 mikrometrů tzv. PM2.5, přistoupil ke stanovení zpřísněných podmínek provozu, které zabezpečí minimální vliv udělené výjimky na kvalitu ovzduší. Byť se výjimka týká znečišťující látky NOx (oxidy dusíku) a nikoli PM10 a PM2.5, zpřísnil KÚ udělenou výjimku právě pro oxidy dusíku, jelikož oxidy dusíku jsou prekurzorem suspendovaných částic a podílejí na úrovni znečištění suspendovanými částicemi PM10 a PM2.5. KÚ k tomu kroku přistoupil vycházejíce z principu předběžné opatrnosti, a to z důvodu, které jsou uvedeny výše, tj. v současnosti jsou překračovány imisní limity pro suspendované částice, jejichž původcem jsou také plynné oxidy dusíku, které se ve volné atmosféře fyzikálně-chemickými procesy částečně mění na suspendované částice (oxidy dusíku jsou prekurzorem suspendovaných částic). KÚ tuto argumentaci používá, byť si je plně vědom současného stavu poznání, kdy není znám přesný proces vzniku sekundárních částic z oxidů dusíku a tím také nelze přesně vyčíslit jejich množství a následně modelovat konkrétní vliv na kvalitu ovzduší. To je také jedním ze zde uvedených důvodů, proč nebylo přistoupeno k zamítnutí udělení výjimky, ale k jejímu „zpřísnění“ stanovením těchto omezujících podmínek. I když provozovatel zařízení prokázal, že jsou splněny veškeré zákonné předpoklady pro udělení této výjimky, je vždy na rozhodnutí správního orgánu, po důkladném zvážení všech známých skutečností, zda tato výjimka udělena bude, neboť správní orgán tuto výjimku udělit může, a to po zvážení všech okolností daného konkrétního případu (§ 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci).” (str. 27 rozhodnutí KÚ)

I nadále se domníváme, že doba trvání výjimky 8 let je příliš dlouhá a v některých případech krajský úřad v odůvodnění občas nekriticky přebírá tvrzení provozovatele, ale přesto považujeme obecně rozhodnutí za kvalitní. "Rozhodnutí krajského úřadu je v mnohých aspektech příkladem dobré správní praxe. Z důvodu předběžné opatrnosti stanovil úřad pro oxidy dusíku postupně se snižující emisní strop tak, aby byl provozovatel nucen emise ze zařízení postupně snižovat, až se nakonec dostane na emisní limit spojený s BAT. K tomuto zpřísňujícímu opatřením krajský úřad přistoupil hlavně z důvodu, že oxidy dusíku způsobují vznik polétavého prachu, jehož imisní limity jsou na území České republiky dlouhodobě překračovány," hodnotí rozhodnutí právnička Frank Bold Society, Eliška Beranová.

Jedná se již celkem o třetí případ, kdy jsme se spolu s Frank Bold Society zapojili do jednání o výjimkách z emisních limitů. Naše společné argumenty pomohly k zpřísnění udělené výjimky a tím k ochraně ovzduší Moravskoslezského kraje. Vystupujeme jako zástupce  všech našich příznivců a podporovatelů. Pokud máte zájem i vy rozšířit jejich řady, můžete nás podpořit jednorázovým nebo pravidelným darem prostřednictvím aplikace Darujme: http://www.cistenebe.cz/o-nas/podporuji-nas?lang=cs