Nastavení cookies

Rozhodnutí krajského úřadu o výjimce pro teplárnu Třebovice

Společnosti Veolia Energie byla Krajským úřadem udělena výjimka pro teplárnu Třebovice. Účast spolků pomohla k přijetí přísnějších podmínek. Oproti navrhovanému scénáři je limit pro NOx o 341,7 tun nižší.

Rozhodnutí krajského úřadu o výjimce pro teplárnu Třebovice
20.8.2021

Společnost Veolia Energie ČR, a.s. si požádala o změnu integrovaného povolení pro zařízení “Teplárna Třebovice” aby po dobu 8 let nemusela plnit roční emisní limity pro NOx na kotlích tohoto zařízení. Dne 25. května jsem se spolu s organizací Frank Bold Society zúčastnili ústního jednání na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě, kde jsme společně vznesli námitky proti udělení výjimky v plném rozsahu. Dne 27. července 2021 vydal Krajský úřad své rozhodnutí. 

Společnosti Veolia Energie ČR, a.s. byla nakonec udělena výjimka z emisních limitů pro oxidy dusíku. Výjimka sice byla udělena na požadovanou dobu, tedy 8 let, ale dobrou zprávou je to, že je přísnější. A to i díky našemu společnému zapojení do jednání. Krajský úřad udělil výjimku s přísnějšími opatřeními, na kterých jsme spolu s organizací Frank Bold Society během jednání dohodli:

  • V polovině doby trvání výjimky se emisní limit snižuje o 5 mg/m3 a zároveň jsou od roku 2024 na základě dohody s provozovatelem stanoveny postupně se snižující emisní stropy.
  • V polovině doby trvání výjimky má být předložena studie proveditelnosti dosažení BATC, na jejímž základě může Krajský úřad stanovit nižší emisní limit.
  • Emisní stropy NOx jsou stanoveny z výchozí hodnoty 615 tun/rok (2024) na cílovou hodnotu 300 tun za období leden až červen 2029, roční pokles je nastaven na 25 a 35 tun (oproti předchozímu roku). Oproti navrhovanému scénáři emisního limitu 5 161 tun NOx, je stanoveno 4 819,3 tun, tedy o 341,7 t méně NOx

Ohledně doby stanovení výjimky jsme dospěli ke kompromisu ve formě upřesnění harmonogramu prací a stanovení milníků, které požadovala také CENIA - Česká informační agentura životního prostředí. I přes propagovanou snahu společnosti Veolia Energie ČR ukončit používání uhlí do roku 2030, její zástupci nebyli ochotni se písemně zavázat k ukončení provozu kotlů na černouhelná paliva po ukončení výjimky. Provozovatel často argumentoval problémy s tímto palivem. Jelikož dodávky z dolů OKD budou ukončeny provozovatel je nucen palivo nakupovat v jiných zemích, jako například Polsko a Rusko. Toto představuje další problém, jelikož dovoz paliva po dobu trvání výjimky ze zahraničí představuje další ekologickou zátěž. 

Za velmi pozitivní skutečnost považujeme rozhodnutí Krajského úřadu, které bere v potaz vznik sekundárních částic PM: “KÚ zohlednil minimalizaci vzniku sekundárních částic z emisí NOx u daného zařízení a stanovil kombinaci postupného snižování emisního stropu (tuny/rok) a koncentračního emisního limitu (mg/m3 ).” (str. 31 rozhodnutí KÚ). Tento precedent vznik v důsledku našeho společného zapojení do jednání o výjimce pro společnost TAMEH Czech s.r.o., kterého jsme se spolu s Frank Bold Society zúčastnili v roce 2020. Vznik sekundárních částic PM byl brán na zřetel také v případě jednání o výjimce z emisních limitů pro teplárnu Karviná. Jedná se tedy o důležitý faktor, který má za následek zlepšení kvality ovzduší. V Moravskoslezském kraji sekundární částice PM dlouhodobě překračují imisní limit.

Stejně jako v případě emisní výjimky teplárny Karviná se nadále domníváme, že doba trvání výjimky 8 let je příliš dlouhá a v některých případech krajský úřad v odůvodnění občas nekriticky přebírá tvrzení provozovatele, ale přesto považujeme obecně rozhodnutí za kvalitní a lze jej vnímat pozitivně. "Uvítali jsme, že krajský úřad stanovil postupně se zpřísňující emisní stropy, díky nimž bude provozovatel nucen postupně snižovat míru znečišťování ovzduší," uvedla právnička Frank Bold Society Laura Otýpková.

Jedná se o další případ, kdy jsme se spolu s Frank Bold Society zapojili do jednání o výjimkách z emisních limitů požadovaný velkými provozovateli v Moravskoslezském kraji. Naše společné argumenty pomohly k zpřísnění udělené výjimky a tím k ochraně ovzduší Moravskoslezského kraje. Vystupujeme jako zástupce všech našich příznivců a podporovatelů. Pokud máte zájem i vy rozšířit jejich řady, můžete nás podpořit jednorázovým nebo pravidelným darem prostřednictvím aplikace Darujme: http://www.cistenebe.cz/o-nas/podporuji-nas?lang=cs