Nastavení cookies

Projekt Clean Air dospěl do zdárného konce

Čisté nebe bylo součástí projektu Clean Air, který je spolufinancován programem Evropské Unie Erasmus+.

Projekt Clean Air dospěl do zdárného konce
16. leden 2020

Partnerské organizace začaly na projektu pracovat v reakci na stálé překračování limitů koncentrací znečišťujících látek v evropském ovzduší – především v zemích střední a východní Evropy. Cílem projektu Clean Air je zvýšit informovanost o problematice znečištění ovzduší, její komplexnosti a závažnosti. Dvě hlavní cílové skupiny byly identifikovány – vyučující (ve školách, družinách, kroužcích apod.) a žáci. Cílová skupina žáků byla rozdělena na tři podskupiny podle věku dětí – první skupina zahrnuje děti ve věku od 6 do 9 let, druhá zahrnuje žáky ve věku 10 až 14 let, a poslední zahrnuje studenty ve věku 15 – 19 let.

Projekt Clean Air má 4 výstupy:

  1. Učební osnovy pro vyučující,
  2. Výukové materiály,
  3. Pilotní testování,
  4. Online platforma (Open Educational Resources – OER).

Učební osnovy pro vyučující obsahují popis projektu, jeho cíle, seznamují učitele s jednotlivými moduly určenými pro žáky, rozšiřují jejich znalosti v problematice znečištění ovzduší a také poskytují popis alternativních výukových metod. Výukové materiály jsou složeny z 6 modulů:

  1. Modul 0 (Osnovy pro učitele) – tento modul je určen pro vyučující a rozšiřuje učební osnovy o přehlednou prezentaci týkající se znečištění ovzduší.
  2. Modul 1 (Co znečišťuje ovzduší?) – tento modul je určen žákům a seznamuje je s příčinami znečištění ovzduší, se znečišťujícími látkami a také s klíčovými definicemi. Učí žáky společenské odpovědnosti. Součástí modulu je edukativní video.
  3. Modul 2 (Dopady znečištění ovzduší na zdraví) - tento modul je určen žákům a seznamuje je se zdravotními problémy spojenými se znečištěným ovzduším. Pomocí této výuky budou žáci schopni určit, jak se chovat v období se zvýšenými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší a jak chránit své zdraví.
  4. Modul 3 (Řešení pro čisté ovzduší) - tento modul je určen žákům a vysvětluje potřebu ochrany ovzduší. Poskytuje informace o legislativních limitech a indexu kvality ovzduší (jak zjistit, jaká je kvalita ovzduší, proč je důležité informovat se o kvalitě ovzduší, a jak se v daný den chovat). Seznamuje děti se základními řešeními k ochraně ovzduší a alternativními zdroji energie.
  5. Modul 4 (Prevence znečištění ovzduší) - tento modul je určen žákům a učí je rozeznávat mezi praktikami, které jsou šetrné k ovzduší, a které ovzduší škodí. Prezentuje způsoby, kterými lze předcházet znečištění ovzduší.
  6. Modul 5 (Metody výuky) – tento modul je určen vyučujícím a poskytuje jim základní informace o prvcích vzdělávání o ochraně ovzduší a dále popisuje metody a formy práce v hodinách. Součástí modulu jsou tři scénáře s praktickým využitím tří alternativních výukových metod (metoda šesti klobouků od Edwarda de Bono, myšlenková mapa, diagram rybí kosti) k výuce o znečištění ovzduší.

Veškeré materiály a doplňující odkazy či animace naleznete na online platformě (OER)www.cleanair-project.eu/cz.

Na přelomu září a října proběhla dvě pilotní testování nově vzniklých výukových materiálů, kterých se zúčastnilo celkem 20 vyučujících z různých škol. Během pilotního testování byly představeny výukové materiály pro žáky ve věku 6 - 9 let. Učitelé poté vyzkoušeli výuku ve svých školách – v České republice se na pilotním testování materiálů podílelo celkem 192 dětí. Napříč všemi partnerskými zeměmi bylo zapojeno celkem 130 učitelů a 621 žáků. Zpětná vazba od vyučujících a dětí byla velmi pozitivní. Po obdržení zpětné vazby od všech partnerů byly materiály upraveny tak, aby byla zajištěna nejvyšší kvalita.

13.12.2019 proběhlo zakončení projektu ve Food Atelieru v Ostravě – Vítkovicích, během kterého byl celý projekt představen vyučujícím, lektorům a dalším zainteresovaným osobám. Účastníci byli informováni o možnostech využití výstupů projektu a dalšího šíření projektu. Všem zúčastněným děkujeme za velmi příjemné a přínosné setkání! V případě jakýchkoliv dotazů k projektu a výstupům neváhejte kontaktovat Nelu Vachtarčíkovou (nela.vachtarcikova@cistenebe.cz).