Nastavení cookies

Hlídka Barona Prášila ověřila debatu na téma kontroly lokálních topenišť

Ve čtvrtek 26. března proběhla v České televizi debata na téma kontroly lokálních topenišť.

Hlídka Barona Prášila ověřila debatu na téma kontroly lokálních topenišť
27. března 2015

Debaty se mimojíné zúčastnil i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a poslanec ODS
Jan Zahradník.
Hlídka Barona Prášila ověřila výroky v této debatě. Celou debatu můžete sledovat na webu České televize: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo/

A jak to dopadlo?

Richard Brabec: Pravda - 3 , Nepravda - 0, Zavádějící - 1, Neověřitelné - 0
Jan Zahradník: Pravda - 3 , Nepravda - 0, Zavádějící - 1, Neověřitelné - 0

 

Výroky

 

Jan ZAHRADNÍK: Tak jednak tohle, ale jednak je to v rozporu s jedním ze základních práv na nedotknutelnost obydlí. To je vlastně v ústavě, v Listině základních práv a svobod...
Zavádějící
Právo na nedotkunutelnost obydlí je skutečně jedním z práv uvedených v LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD ze dne 16. prosince 1992 (.pdf), článek 12 (1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm. Zároveň Listina základních práv a svobod, článek 12 (3) říká: Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku.

 

Jan ZAHRADNÍK: A za druhé, chce-li policista vykonat domovní prohlídku, musí mít k tomu soudní příkaz.
Pravda
Listina základních práv a svobod (.pdf), článek 12 (2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon.

 

Richard BRABEC: V Český republice je přibližně 660 tisíc kotlů,
Pravda
Podle Podle sčítání lidu v roce 2011 se na území České republiky nachází 639 651 domácností topící uhlí, koksem a uhelnými briketami.

 

Richard BRABEC: ale stačí několik takovýchto čoudících kotlů, kde se spalují odpady,.....Vzniká tolik jedovatých látek, které vyprodukuje velká spalovna odpadů.
Zavádějící
Výrok hodnotíme jako zavádějící. Z každého domu komínem vycházejí jiné emise z ohledem na použité palivo, stejně tak každá spalovna odpadů vypouští odlišné emise s ohledem na spalovaný odpad. Roční emise prachu připadající na jeden dům se v závislosti na použitém palivu a kotli pohybuje od 5 do 249 kg při spalování hnědého či černého uhlí a dřeva. Integrovaného registru znečišovatelů (IRZ) eviduje emise velkých spaloven. Seznam spaloven je dostupný na stránkách ČHMÚ

Například spalovna AVE Kladrupy vypustila v roce 2013 pouze 602,5 kg PM10. Vypustila další nebezpečné látky jako flór, chlór, olovo, rtuť. Spalovny SAKO Brno neeviduje úniky PM10, za to eviduje např. amoniak. Spalovna Malešice rovněž eviduje PM10, ale eviduje mimo jiné nikl a rtuť. Flórchlórolovortuťnikl a amoniak jsou zdraví nebezpečné látky.


Richard BRABEC:...lokální topeniště, ty staré kotle jsou dneska suverénně největším původcem těch karcinogenů benzoapyrenu, tvoří dokonce 90 % všech, který jsou dneska v ovzduší, a to dýcháme my a naše děti a jsou opravdu karcinogenní.
Pravda
Podle ročenky ČHMÚ (IV.2.3) se sektor lokální vytápění domácností na emisích benzo[a]pyrenu v roce 2012 podílel 89,6 %. Hlavní příčinou takto vysokého podílu je spalování pevných paliv, především uhlí, v kotlích starších typů (odhořívací, prohořívací). Podle odborných odhadů tvoří odhořívací a prohořívací kotle až 85 % všech zařízení na spalování pevných paliv v domácnostech (Bufka 2011). Vliv osobní automobilové dopravy a nákladní dopravy nad 3,5 t je odhadován na 6,5 %. Ostatní významnější zdroje emisí benzo[a]pyrenu se nacházejí v sektorech výroby železa a oceli.

 

Richard BRABEC: Listiny základních práv a svobod a podle ústavy máme právo na zdravé životní prostředí.
Pravda
Právo na příznivé životní prostředí je skutečně jedno ze základních práv občanů České republiky. Toto právo je obsaženo v Listině základních práv a svobod (.pdf) článek 35 (1) každý má právo na příznivé životní prostředí. 

 

Jan ZAHRADNÍK: To zdraví není ohrožováno jenom výhradně zplodinami z lokálních topenišť, ale také i zplodinami z průmyslových zdrojů.
Pravda
Ročenka ČHMÚ (IV.1.3) pro rok 2013 říká “mezi hlavní zdroje emisí PM patřil sektor lokální vytápění domácností, který se podílel na znečišťování ovzduší látkami PM10 40,8 % a PM2,5 59,2 %. Mezi další významné zdroje emisí PM10 patří polní práce, kde tyto emise vznikají při zpracování půdy, sklizni a čištění zemědělských plodin. Tento sektor představoval 13,1 % emisí PM10. Z hlediska účinku na lidské zdraví mají největší vliv emise PM pocházející z dopravy, především ze spalování paliv ve vznětových motorech, které produkují částice o velikosti jednotek až stovek nm (Vojtíšek 2010). Silniční nákladní doprava nad 3,5 t a osobní automobilová doprava se na emisích PM10 podílela 6,5 % a na emisích PM2,5 9,6 %. V území ČR rozděleném do čtverců 5x5 km vynikají lokality, ve kterých jsou provozovány významné energetické výrobny spalující pevná fosilní paliva (především Moravskoslezský a Ústecký kraj). Podíl dopravy se projevuje především ve velkých městech.

Další látkou, pro kterou jsou v Čr překračovány imisní limity je benzo[a]pyren.
Ročenka ČHMÚ (IV.2.3) pro rok 2013Sektor lokální vytápění domácností se na emisích benzo[a]pyrenu v roce 2012 podílel 89,6 %. Hlavní příčinou takto vysokého podílu je spalování pevných paliv, především uhlí, v kotlích starších typů (odhořívací, prohořívací). Podle odborných odhadů tvoří odhořívací a prohořívací kotle až 85 % všech zařízení na spalování pevných paliv v domácnostech (Bufka 2011). Vliv osobní automobilové dopravy a nákladní dopravy nad 3,5 t je odhadován na 6,5 %. Ostatní významnější zdroje emisí benzo[a]pyrenu se nacházejí v sektorech výroby železa a oceli.

 

Onderka, student gymnázia z Opavy: Je to (vypuštění nadměrných emisí) trestný čin.
Nepravda
Tento čin je možné klasifikovat jako přestupek. Buď přestupek podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší nebo přestupek podle § 1012 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Více na toto téma zde.

 

Jan ZAHRADNÍK: Už za vlády Petra Nečase byly zavedeny dotace na obnovu kotlů.
Pravda
Tzv. kotlíkové dotace byly zavedeny v roce 2012 ministrem Tomášem Chalupou za vlády Petra Nečase.

  

Tato analýza vznikla díky podpoře Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.