Nastavení cookies

Tomáš Macura - Deník 22. 12. 2014

Hlídka Barona Prášila zhodnotila výrok primátora města Ostravy Tomáše Macury ...

Tomáš Macura - Deník 22. 12. 2014
08. ledna 2015

který porovnával stav ovzduší v minulosti s se stavem ovzduší dnes.
Přečte si naše hodnocení.

Výrok: „Argumenty typu, že v sedmdesátých letech tady bylo hůře, jsou sice pravdivé, ale my i teď stále žijeme ve špatném ovzduší.” primátor Ostravy Tomáš Macura

PRAVDA

Výrok primátora Macury hodnotíme jako pravdivý. Hodnoty znečišťujících látek naměřených v ovzduší v sedmdesátých letech byly vyšší než nyní. Nicméně i v současnosti jsou na mnoha místech Ostravska překračovány povolené limity pro hodnoty polétavého prachu. Stejně tak jsou výrazně překračovány roční imisní limity pro benzo[a]pyren, který nebyl v minulosti vůbec monitorován.

Je pravdou, že ve srovnání se sedmdesátými lety na Ostravsku ubylo v absolutním množství hrubého prachu a popílku viditelného pouhým okem. V 90. letech došlo k významu zlepšení stavu ovzduší z pohledu oxidu siřičitého. Díky masivnímu odsíření zdrojů se podařilo dostat koncentrace této látky do zákonem stanovaných mezí.

Vývoj emizí takzvaných TZL je přehledně zpracován například v dokumentu Vývoj emisí TZL v Ostravě (.doc, zdroj dat ČHMÚ). Ze zpracovaných přehledů je jasně vidět klesající tendence absolutních hodnot emisí tuhých znečišťujících látek v ovzduší.

Samostatně však nebyly vykazovány imísní hodnoty tzv. polétavého prachu, které se jako hlavní ukazatele používají v současnosti. Hlavní problém spočívá v tom, že se na tento mikroskopický prach (běžně označován jako PM10, PM2,5) váže nebezpečný benzo[a]pyren. Jeho množství zůstává dál na mnoha místech kraje vysoko nad limitem.

Z aktuálních dostupných měření vyplývá, že koncentrace škodlivých látek v ovzduší jsou pravidelně překračovány. Stručný přehled stavu ovzduší na Ostravsku v posledních letech naleznete například zde.

Pokus o porovnání hodnot znečištění prachem na Ostravsku byl proveden v dokumentu Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy (.pdf, str. 17). Uvedená tabulka dokumentuje vývoj hodnot TSP (celkové množství suspendovaných částic) a PM10 (suspendované částice frakce 10 mikrometrů, poprvé měřeno v roce 1996) v Ostravě, na Karvinsku a Katovicku (PL). Odborné zdroje uvádí (viz např. zde, .pdf, str. 10), že z celkového množství suspendovaných částic (TSP) tvoří PM10 cca 80%.

Zdroj: Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy (.pdf, str. 17).

Pozn. ke grafu: Roční průměrné koncentrace v Katovické oblasti byly výrazně vyšší než roční průměry na Ostravsko-Karvinsku a v grafu jsou vyneseny na pravou osu y.

Z uvedeného přehledu je tedy zřejmé, že hodnota PM10 ve srovnání se sedmdesátými léty v současnosti mírně klesla. Avšak i přes tento mírný pokles jsou stále roční i denní imísní limity PM10 a limity dalších zdraví škodlivých látek v ovzduší Ostravska velmi často překračovány.

Výrok byl pronesen v rozhovoru na serveru Moravskoslezský deník. 

Tento projekt je podpořen z Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha. 

Partnerem projektu je Anopress IT.