Nastavení cookies

Richard Brabec - Události ČT 11. 11. 2014

Hlídka Barona Prášila zhodnotila výroky ministra životního prostředí Richarda Brabce ...

Richard Brabec - Události ČT 11. 11. 2014
18. listopadu 2014

které pronesl během televizního interview v Událostech 11. 11. 2014.

Celý rozhovor si můžete pustit na webu České televize nebo v článku Kvalita ovzduší se nelepší, ministerstvo proto chystá "kotlíkovou superdotaci". 

 

 

 

Výrok 1: Tak, jako se podařilo významně ekologizovat, tedy snížit emise z průmyslu řádově například až o devadesát procent v řadě těch velkých podniků, tak zatím máme velké rezervy částečně v nákladní dopravě a především v těch lokálních topeništích, to znamená, v těch nevyhovujících kotlích.

Pravda

Výrok ministra Brabce hodnotíme jako pravdivý. Z uvedeného výroku ani z kontextu není zcela jasné o jakém časovém úseku ministr Brabec hovoří. Předpokládáme, že hodnotí stav ovzduší po roce 1989. Za posledních dvacet let skutečně došlo k výraznému snížení emisí z průmyslových zdrojů.

Zatímco v roce 1994 vypustily zdroje kategorie REZZO 1 (velké stacionární zdroje = typicky velké podniky, průmysl) v ČR 142 264 tun tuhých znečišťujících látek, v roce 1999 to bylo 16 017 tun, v roce 2008 9 990 tun a v roce 2012 7 252 tun. Od roku 1994 do roku 2012 tedy došlo k poklesu emisí velkých podniků o téměř 95 %. Trend se postupně zpomaluje - mezi lety 1994 a 1999 došlo k poklesu o 88 %, ale mezi lety 2008 a 2012 už pouze o 27 %.


Výrok 2: …, tak by se nám z těch evropských peněz, kterých bych, který bychom měli mít celkem devět miliard korun k dispozici, mělo podařit vyměnit více jak sto tisíc lokálních topenišť, což jsme přesvědčeni, že by bylo skokové zlepšení ovzduší, především například v Moravskoslezském kraji nebo v Ústeckém kraji.

Pravda

Výrok ministra Brabce hodnotíme jako pravdivý. Plánovaná výše dotace z EU odpovídá uvedené částce. Množství kotlů, které by mohly být za pomoci dotace vyměněny za nové, je rovněž stanoveno na základě pravdivých údajů.

Dle zpracovaného Operačního programu Životní prostředí na roky 2014-2020 je jako jeden z cílů stanovena podpora omezení primárních emisí znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností. Na podporu aktivit v rámci tohoto cíle bude podle předběžného odhadu vyhrazeno až 75 % prostředků (viz str. 62 Operačního programu). Tento cíl je podřazen pod prioritní osu 2 (Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, označení PO2), přičemž na tuto prioritní osu je dle finančního plánu (viz str. 131 Operačního programu) počítáno jako příspěvek z EU s částkou 453 819 065 EUR. Financování z českých veřejných zdrojů je pak stanoveno na částku 20 021 429 EUR, což představuje zanedbatelnou část celkové dotace.

Pokud z uvedené částky (příspěvku EU) z finančního plánu stanovíme 75% a přepočteme kurzem ČNB ke dni předcházejícímu rozhovoru, ve kterém padl výrok, dostaneme částku cca 8,8 mld. Kč.

Jelikož zatím nejsou známy podmínky pro další vlnu přidělování dotací (výše dotace, typy kotlů), vycházeli jsme při našem hodnocení z podmínek stanovených pro předchozí dotační programy. Dle informační brožury SFŽP (pdf. strana 2) se výše dotace v návaznosti na splnění podmínek pro poskytnutí dotace a druh kotle pohybovala od 15 do 60 tis. Kč. Tato částka je složena jak z příspěvku EU, tak z českých veřejných zdrojů. Je třeba rovněž vzít v úvahu, že poskytovaná dotace nekryje celou cenu kotle včetně instalace, ale představuje pouze příspěvek na jeho pořízení. Pro představu je možno nahlédnout do následující kalkulace vlivu dotace na návratnost ceny kotle.

Pokud bychom však předpokládali stejný zájem o kotlíkové dotace jako v minulosti, a to i za finanční spoluúčasti domácností, pak je výměna více jak sto tisíc kotlů za předpokladu čerpání požadované dotace z EU reálná.

Tento projekt je podpořen z Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha. 

Partnerem projektu je Anopress IT.