Nastavení cookies

5. setkání Think tanku Ostravské nebe na téma Mapa znečištění ovzduší

V rámci Think tanku na téma Mapa znečištění ovzduší jsme se 28. dubna věnovali v prostorách ...

5. setkání Think tanku Ostravské nebe na téma Mapa znečištění ovzduší
09. května 2016

Industrial Cafe tématu Mapy znečištění ovzduší, kterou vypracoval Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Podle prachových částic tento projekt určuje, jak se na znečištění ovzduší podílí doprava/průmysl/znečištění z Polska a domácí kotle.

Zajímal nás zejména závěr plynoucí z analýzy jednotlivých zdrojů znečištění, který Čisté nebe pokládá za problematický - vyplynulo z něj mj., že nejvyšší podíl na znečištění má v našem regionu doprava, stejný údaj několikrát proběhl i médii. Kde je tedy pravda? 

Pozvání na think tank přijali tito odborní hosté:

Ing. Lucie Hellebrandová - vedoucí oddělení ovzduší ZÚ se sídlem v Ostravě

Vladimír Lollek - spoluřešitel projektu Mapy znečištění ovzduší, společnost E expert s.r.o.

doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. - vedoucí katedry ochrany ŽP v průmyslu z VŠB-TU Ostrava

Ing. Marek Bruštík - vedoucí oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence KÚ MSK

Prezentace paní Hellebrandové a pana Lollka k nahlédnutí zde.

Za občanský sektor dorazili: Jan Kozina (Čisté nebe), Andreas Triandafilu (Čisté nebe). Setkání moderovala Anna Plošková, ředitelka Čistého nebe.

Diskuse byla tentokrát součástí jednotlivých prezentací, opustili jsme model úvodu do problematiky a až následné debaty vzhledem k jisté náročnosti tématu.

Závěr: 

Projekt přinesl řadu nových poznatků a námětů pro další rozvoj metod odhadu původců znečištění. Jedná se o historicky první snahu o zpřesnění původních odhadů podílů zdrojů v rámci celé ČR a v tak širokém rozsahu. Podíly jednotlivých zdrojů v MSK jsou podle výsledků ZÚ následující: dálkový přenos (28 %), doprava (25 %), lokální vytápění (19 %), hutnictví (11 %), lokální vytápění z PL (10 %), velká energetika (3 %) —> jedná se o průměr za MSK kraj.

Podle docenta Jančíka je ale závěr nepřesný a nesprávně interpretovaný. Posuzovat celou plochu kraje a v rámci ní plošně převládající vliv zdrojů nemá dle jeho názoru žádný smysl. Důležité je, kolik obyvatel je převážně zatíženo z kterých zdrojů tam, kde je nevyhovující kvalita ovzduší. Například čisté části kraje (vrcholové partie Beskyd) budou pravděpodobně z velké části ovlivněny polskými zdroji, ale z hlediska zatížení obyvatel a ekosystémů to nebude hrát žádnou roli. 

Děkujeme všem hostům za účast a dynamickou diskusi. 

Setkávání v rámci think tanku jsou financovány z vlastních zdrojů organizace.