Nastavení cookies

1. setkání Think tanku Ostravské nebe na téma benzo(a)pyren

Ve čtvrtek 16. října proběhlo v Industrial Gallery 1. setkání Think tanku Ostravské nebe.

1. setkání Think tanku Ostravské nebe na téma benzo(a)pyren
31. října 2014

Cílem think tanku je podpora dialogu mezi odborníky na ovzduší a občanským sektorem na Ostravsku.
První setkání se odehrálo pod názvem „Vše, co chcete vědět o benzo(a)pyrenu a neměli jste se koho zeptat“.
Setkání se zúčastnili odborníci Mgr. Libor Černikovský (ČHMÚ), doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava), Ing. Radim Seibert (Regionální centrum EIA s.r.o.) a MUDr. Radim Šrám, DrSc. (Ústav experimentální medicíny AV ČR).
Za občanský sektor dorazili Jan Kozina (Čisté nebe), Andreas Triandafilu (Čisté nebe) a Lukáš Prnka (Frank Bold). Setkání moderovala Markéta Ubíková, ředitelka Čistého nebe.

 

V úvodní části každý odborník v krátké prezentaci představil svůj pohled na problém benzo(a)pyrenu.

MUDr. Radim Šrám představil nejnovější výsledky výzkumu hodnotící vliv benzo(a)pyrenu na lidské zdraví.
Hlavní závěry MUDr. Šráma:

  • Nejvýznamnější riziko představuje frakce < 1 mm PM (PM1), na kterou je vázána podstatná část k-PAU.
  • Koncentrace B[a]P > 1 ng/m3/rok (standard EU) jsou dlouhodobě překračovány u 60 % populace ČR.
  • Zátěž populace B[a]P lze považovat za nejvýznamnější riziko znečištěného ovzduší v ČR.
  • Pro většinu oblastí ČR představují největší zátěž B[a]P lokální topeniště, v Praze doprava, pro MSK průmyslové zdroje.
  • Zdravotní rizika znečištěného ovzduší na zdraví populace by měla být hodnocena dle koncentrace B[a]P a nikoliv PM10.
  • Novým poznatkem jsou výsledky, které prokazují vliv B[a]P na deregulaci genů u novorozenců (specificky genů ovlivňujících imunitu).
  • Prokázaným důsledkem současného znečištění ovzduší je zvýšená nemocnost dětí předškolního věku, asthma bronchiale u dětí a kardiovaskulární nemoc a úmrtnost.
  • Zvýšené koncentrace B[a]P budou nepříznivě ovlivňovat současné a příští generace.
  • Specifický typ znečištěného ovzduší B[a]P v MSK – riziko pro populaci 1.3 milionu.

Můžete si prohlédnout celou prezentaci MUDr. Radima Šráma Benzo(a)pyren, jeho zdravotní dopady a znečištění na Ostravsku.

Mgr. Libor Černikovský prezentoval nejnovější data týkající koncentrace benzo(a)pyrenu na Ostravsku. Vysoká koncentrace benzo(a)pyrenu je podle Mgr. Černíkovského dlouhodobým problémem a v období 2003 až 2013 téměř všechny stanice na Ostravsku překračili povolený limit 1 ng.m-3. Více grafů, map a informací naleznete v prezentaci Koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší.

Ing. Radim Seibert přednesl na think tanku svoji provokativní myšlenku na problematiku benzo(a)pyrenu, že za vysokými koncetracemi benzo(a)pyrenu ve východní Evropě může stát přestárlý vozový park a vyšší tolerance k nedodržování státního odborného dozoru nad technickým stavem vozidel.

Doc. Petr Jančík prezentoval závěry ze svých studií, svůj pohled na zdroje benzo(a)pyrenu a rozpoutal zajímavou debatu na téma BAT (nejlepší dostupná technika).

Pro zástupce občanských iniciativ bylo setkání velmi přínosné. Výstupy z think tanku na téma benzo(a)pyren budou veřejnosti předloženy prezentovány v nejbližší době na webu Čistého nebe v sekci Think tank Ostravské nebe.

Těšíme se na další setkání Think tanku Ostravské nebe, které proběhne v lednu 2015.

Tento projekt  je podpořen z Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.