Nastavení cookies
DOMŮ > Stav ovzduší > Slovníček pojmů > Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

Do této skupiny řadíme asi 100 organických uhlovodíkových sloučenin. V  prostředí přetrvávají velice dlouho (jsou tedy perzistentní), neboť odolávají přirozeným rozkladným procesům.

Vznikají převážně při nedokonalém spalování organických látek (uhlí, olejů, nafty, benzinu a plastků) v nevhodných spalovacích zařízeních.

Tyto sloučeniny mají mutagenní a karcinogenní vlastnosti, ohrožují zdravý vývoj plodu.

Mezi PAU znečišťující ovzduší patří například benzo(a)pyren.
Polycyklické aromatické uhlovodíky, stanovované dle ČHMÚ: