Nastavení cookies
DOMŮ > Stav ovzduší > Slovníček pojmů > Smogová situace

Smogová situace

Podmínky podle novely zákona o ochraně ovzduší (platné od 1. 9. 2012)

Informativní prahová hodnota (dříve tzv. zvláštní imisní limit pro vyhlášení signálu upozornění)

je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě, reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila

a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 250 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách,

b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 200 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo

c) dvacetičtyřhodinová  průměrná  koncentrace  částic PM10 hodnotu 100 μg.m-3 ve dvou po sobě následujících dnech

a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro danou   oblast   rostoucí   trend  hodinových koncentrací částic PM10. Trend koncentrací částic PM10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací. Při překročení informativní prahové hodnoty dochází k vyhlášení smogové situace.


Regulační prahová hodnota (dříve tzv. zvláštní imisní limit pro vyhlášení signálu regulace) je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila

a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách,

b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo

c) dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 150 μg.m-3 ve třech po sobě následujících dnech

a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10. Trend koncentrací částic PM10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací. Po překročení regulační prahové hodnoty dochází k regulaci vybraných zdrojů znečišťování.

Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo  aglomerace je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.