Nastavení cookies
DOMŮ > Stav ovzduší > Slovníček pojmů > Výfukové plyny

Výfukové plyny

Komplexní směsí chemických látek, které unikají ze spalovacích zařízení jako jsou např. spalovací motory automobilů, lodí či letadel, turbíny vozidel či elektráren. Jejich složení závisí na typu paliva, typu a stavu spalovacího zařízení a na užití zařízení ke snižení emisí (filtry, katalyzátory, pračky plynů aj.).

Významným zdrojem výfukových plynu je energetika.

Součástí výfukových plynů jsou obvykle vodní pára, plynný dusík, oxid uhličitý. Mohou též obsahovat oxid dusný, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, prachové částice, benzen, formaldehyd, benzopyren a další polyaromatické uhlovodíky, olovo, rtuť, arzen, dioxiny a mnohé další.

Výfukové plyny se významně podílejí na znečištění ovzduší a obsahují látky postihující převážně dýchací cesty (např. oxidy dusíku, prachové částice), látky s toxickými účinky (např. oxid uhelnatý blokující schopnost hemoglobinu přenášet kyslík) a látky vyvolávající rakovinu (např. toluen, styren, formaldehyd, benzopyren).

Výfukové plyny přestavují významný ekologický problém, neboť se podílejí na vzniku smogu a přízemního ozonu. Mnohé z nich jsou skleníkovými plyny, které se podílejí na globální změně klimatu.