Nastavení cookies
DOMŮ > Stav ovzduší > Slovníček pojmů > Index kvality ovzduší

Index kvality ovzduší

Index kvality ovzduší zohledňuje možný vliv imisí na zdravotní stav obyvatelstva. Je založen na vyhodnocení 3hodinových klouzavých koncentrací oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2), suspendovaných částic (PM10) a v letním období (1. 4.–30. 9.) 3hodinových klouzavých koncentrací přízemního ozonu (O3). Index kvality ovzduší je vypočten prostřednictvím algoritmu, ve kterém jsou současně zahrnuty všechny výše uvedené veličiny.

Vztažné hodnoty vycházejí z doporučení WHO, tzn.:

  • 200 µg/m3 /hod. pro NO2
  • 350 µg/m3 /hod. pro SO2
  • 120 µg/m3 /hod. pro O3
  • 90 µg/m3 /hod. pro frakci PM10

Podmínkou výpočtu a zobrazení indexu je v zimním období (1.10. – 31.3.) měření PM10 na dané lokalitě, v letním období (1.4. – 30.9.) měření PM10 nebo O3. Index kvality ovzduší je zobrazen, pokud jsou k dispozici 3hodinová data alespoň pro NO2 a PM10 v zimním období (1.10. – 31.3.) nebo alespoň NO2, O3 a PM10 v letním období (1.4. – 30.9.), jsou-li v lokalitě standardně měřena. I v zimním období (1.10. – 31.3.) jsou uváděny 3hodinové koncentrace ozonu (O3), i když nejsou zahrnuty do výpočtu indexu kvality ovzduší. V případě, kdy ozon na stanici není měřen, jsou ve sloupci O3 - z modelu uvedeny dopočtené hodnoty ozonu z odpovídající aktuální mapové vrstvy 3hodinových průměrů ozonu. Dopočtené hodnoty jsou v letním období (1.4. – 30.9.) zahrnuty do výpočtu indexu kvality ovzduší.

Data pro výpočet indexu kvality ovzduší jsou z aktuálního měření a nejsou verifikována. Označení „neúplná data“ může znamenat, že na stanici v danou dobu byla prováděna automatická kontrola přístrojů. Index kvality ovzduší vychází z dat naměřených v souladu s platnou národní legislativou (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích) a v souladu s požadavky Evropské unie.