Nastavení cookies

Jsou látky znečišťující ovzduší.

Maximální koncentraci mají u svého zdroje (komín, výfuk, …) jejich koncentrace se postupně snižuje mísením se vzduchem aj.

Integrovaný registr znečišťovatelů emise definuje takto:

Pojmem emise se v ochraně ovzduší označuje vnášení látek do ovzduší. Je to děj, který může probíhat ustáleně, nerovnoměrně, cyklicky či nahodile v závislosti na technologických nebo biologických podmínkách určujícího procesu.

Znečišťující látky se do ovzduší uvolňují především řízeným vypouštěním odpadních plynů, a to komíny, výduchy odsávacích a vzduchotechnických systémů, výpustmi odlučovacích zařízení apod. Tento děj lze kvantifikovat hmotnostním tokem zjištěným měřením emisí. Druhý způsob vnášení znečišťujících látek do ovzduší představují tzv. fugitivní emise (z anglického fugitive =příležitostný, přechodný, náhodný, prchavý), které lze vzhledem k jejich povaze určit pouze bilančními výpočty. Tento pojem zahrnuje například emise látek okny, dveřmi, větracímiprůduchy a podobnými otvory, netěsnostmi rozvodů a armatur, odpařováním na volnémovzduší apod.Působící zdroje znečišťování ovzduší se zpravidla člení do tří základních kategorií:

a) bodové zdroje - zastoupené například komíny energetických zařízení nebo výduchy ztechnologických zařízení;

b) plošné zdroje - velice různorodá skupina zdrojů emisí (kamenolomy, nádrže odpadníchvod, čisticí stanice odpadních vod, průmyslové laguny, odkalovací nádrže, půdní filtryodvětrané do ovzduší, sídelní a průmyslové aglomerace apod.). Často se plošnými zdroj iemisí znečišťujících látek stávají i dějiště přirozených přírodních procesů jako je vulkanická činnost, lesní požáry, větrná eroze apod. K plošným zdrojům se někdy řadí i působení malých spalovacích zdrojů;

c) liniové zdroje - velmi významná skupina zdrojů emisí spojená především s automobilovoudopravou jako jsou dálnice a frekventované silnice.

Zdroj:

www.irz.cz

http://www.enviwiki.cz/wiki/Emise